Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 17 - 05 - 2016
100%

Ngày 10/5/2016, Tiểu ban Tuyên truyền ban hành Công văn số 03/CV-TBTTr, về việc đôn đốc công tác tuyên truyền và phát hành Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021. Dưới đây là nội dung Đề cương tuyên truyền:

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tiến hành vào ngày Chủ nhật 22.5.2016.

          Đây là sự kiện quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

          Cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.

I-  NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐƯỢC BỔ SUNG CHO PHÙ HỢP VỚI HIẾN PHÁP NĂM 2013 VÀ TÌNH HÌNH MỚI

1- Quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội như trước đây. Ngày bầu cử Quốc hội phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước đây. Việc tăng thêm 10 ngày tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là đảm bảo các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn.

2- Quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đảm bảo có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.

3- Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 4- Những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc.

II- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY MỸ HÀO ĐỐI VỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV, BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016-2021:

1. Ngày 01/02/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Hào ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Ngày 04/02/2016, Huyện ủy Mỹ Hào ban hành Quyết định số 50 -QĐ/HU về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Chỉ đạo của huyện gồm 15 người, (gồm: Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 12 thành viên). Thành phần: Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Trưởng một số phòng, ngành liên quan).

3. Ngày 21/02/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 61 - TB/HU về số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

III- MỘT SỐ CÔNG VIỆC CHÍNH ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN ĐÃ TRIỂN KHAI THEO LUẬT TÍNH ĐẾN NGÀY 06/5/2016.

1. Ngày 04/02/2016, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đủ về cơ cấu và số lượng thành viên theo quy định. Ủy ban bầu cử huyện gồm 15 thành viên.

2. Ngày 05/02/2016, Ủy ban bầu cử huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Ủy ban bầu cử của huyện; Quyết định thành lập các Tiểu ban: Tuyên truyền, An ninh trật tự, Giải quyết khiếu nại tố cáo và Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử huyện; Các Tiểu ban đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên.

3. Ngày 16/02/2016, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

4. Ngày 22/02/2016, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo số 02/TB-HDND về việc điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Cụ thể:

- Tổng số đại biểu được bầu: 32 người;

- Tổng số đại biểu giới thiệu ứng cử: 57 người (trong đó: Nữ: 25 người (tỷ lệ: 43,9%); Người ngoài Đảng: 13 người (tỷ lệ: 22,8%); Dưới 35 tuổi: 20 người (tỷ lệ: 35,1%); Tái cử: 10 người (tỷ lệ: 37%).

5. Đến ngày 08/3, các cơ quan, đơn vị, địa phương có người ứng cử đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến nhận xét, giới thiệu người ứng cử.

6. Ngày 02/3/2016, Ủy ban bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

6.1. Đối với cấp huyện: Tổng số đơn vị bầu cử: 07 đơn vị; gồm:

Đơn vị bầu cử số 1: Thị trấn Bần Yên Nhân (05 đại biểu);

Đơn vị bầu cử số 2: xã Nhân Hòa và xã Phan Đình Phùng (05 đại biểu);

Đơn vị bầu cử số 3: xã Dương Quang và xã Cẩm Xá (05 đại biểu);

Đơn vị bầu cử số 4: xã Dị Sử và xã Phùng Chí Kiên (05 đại biểu);

Đơn vị bầu cử số 5: xã Bạch Sam và xã Hưng Long (04 đại biểu);

Đơn vị bầu cử số 6: xã Ngọc Lâm và xã Xuân Dục (03 đại biểu);

Đơn vị bầu cử số 7: xã Hòa Phong và xã Minh Đức (05 đại biểu);

6.2. Đối với cấp xã: Tổng số đơn vị bầu cử: 96 đơn vị.

7. Ngày 10/3/2016, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập 07 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện. Thành phần Ban bầu cử gồm: Lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và một số ngành liên quan của các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân đã thành lập 96 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

8. Đến 17h ngày 13/3/2016, Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp nhận 57 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện (=100% số lượng giới thiệu đại biểu ứng cử theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất), không có hồ sơ tự ứng cử..

Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đãiếp nhận 613 hồ sơ; trong đó có 03 hồ sơ tự ứng cử.

9. Ngày 17/3/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

10. Về thành lập khu vực bỏ phiếu và Tổ bầu cử: UBND huyện đã phê duyệt 98 khu vực bầu cử. UBND các xã đã quyết định thành lập 98 Tổ bầu cử.

11. Về công tác lập và niêm yết danh sách cử tri: Đến ngày 12/4/2016, 100% các xã, thị trấn đã triển khai xong việc viết, niêm yết danh sách cử tri.

12. Đến ngày 11/4, Ban thường trực MTTQ các xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Các ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp: bản thân và gia đình chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, quan hệ tốt, hòa đồng với nhân dân nơi cư trú. Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu HĐND các cấp .

13. Đến ngày 17/4/2016, Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Kết quả:

a. Đối với cấp huyện

- Tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu: 32 người;

- Tổng số đại biểu ứng cử: 52 người.

b. Đối với cấp xã

- Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu: 344 người

- Tổng số đại biểu ứng cử: 580 người.

14. Ngày 26/4/2016, Ủy ban bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử tại các đơn vị bầu cử. Đến ngày 02/5/2016, Danh sách và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đã được niêm yết đầy đủ tại các Khu vực bầu cử.

15. Ngày 6/5/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo kế hoạch, từ ngày 09 đến ngày 11/5/2016, UBMTTQVN các xã, thị trấn trong huyện sẽ phối hợp với thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 7 hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng viên ở 7 đơn vị bầu cử, tại 7 địa điểm là trụ sở UBND thị trấn Bần Yên Nhân, các xã Nhân Hòa, Dị Sử, Minh Đức, Hưng Long, Xuân Dục, Cẩm Xá. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND nhằm tạo điều kiện cho những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo các chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc và hiểu rõ hơn người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu HĐND.

 

IV- TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1- Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XIV

1.1- Tiêu chuẩn chung

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ (nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây).

Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/7/2007 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận.

1.2- Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách:

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:

- Về trình độ, chức vụ:

Có trình độ đại học trở lên; có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí công tác dự kiến phân công.

Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương giữ chức cục trưởng, vụ trưởng hoặc tương đương trở lên, nói chung có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh tổng cục trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ Quân đội, Công an thì phải giữ chức cục trưởng, vụ trưởng hoặc tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội làm phó trưởng đoàn chuyên trách ở địa phương giữ chức giám đốc sở hoặc tương đương trở lên là tỉnh ủy viên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

- Về độ tuổi: (ngoài tiêu chuẩn chung về độ tuổi nêu trên).

Người lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 02 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2016 (nam sinh từ tháng 11/1958, nữ sinh từ tháng 11/1963 trở lại đây).

Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định số 53/2015/NĐ-CP, ngày 29/5/2015 của Chính phủ và cán bộ nữ là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Kết luận của Bộ Chính trị (Công văn số 12278-CV/VPTW ngày 03/12/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng) được tái cử nếu sinh từ tháng 5/1961 trở lại đây.

Các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một số chế độ, chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu; những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi thì giải quyết theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử được giữ chức vụ và công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm giới thiệu nhân sự, cụ thể:

Đối với cán bộ ở các cơ quan Trung ương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hướng dẫn, xác định cơ sở khám sức khỏe.

Đối với cán bộ ở địa phương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở khám sức khỏe.

Trường hợp cần giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đối với một số đồng chí có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực công tác của Quốc hội; có uy tín và sức khỏe ngoài độ tuổi quy định nêu trên, thì Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xem xét, đề xuất, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

2- Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

2.1- Tiêu chuẩn chung

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ (nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây).

Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; ngườiđứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/7/2007 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận.

2.2- Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách ở các cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Về trình độ, chức vụ:

Có trình độ đại học trở lên (đối với cấp tỉnh, cấp huyện); có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến phân công.

 Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phải là tỉnh ủy viên (trong 02 đồng chí phó chủ tịch Hội đồng nhân dân có 01 đồng chí là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy) giữ chức giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; ứng cử trưởng ban của Hội đồng nhân dân nói chung phải giữ chức phó giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân nói chung phải giữ chức vụ trưởng phòng của sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

 Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phải là huyện ủy viên (trong 02 đồng chí phó chủ tịch Hội đồng nhân dân có 01 đồng chí là ủy viên ban thường vụ huyện ủy), giữ chức trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên; ứng cử trưởng ban của Hội đồng nhân dân nói chung phải giữ chức phó trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên; ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân nói chung phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 05 năm trở lên.

Đối với các đồng chí dự kiến bố trí làm trưởng các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện kiêm nhiệm, cần có năng lực, trình độ, sức khỏe và thời gian để đáp ứng yêu cầu công việc.

 Ở cấp xã: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phải là ủy viên ban thường vụ Đảng ủy xã; đối những nơi chưa có điều kiện có thể xem xét, giới thiệu đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã. Căn cứ tình hình cụ thể, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; phấn đấu lựa chọn cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và khả năng phát triển.

- Về độ tuổi: (ngoài tiêu chuẩn chung về độ tuổi độ tuổi nêu trên).

Người lần đầu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân trở lên hoặc ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ; nếu tái cử thì thực hiện theo Chỉ thị số 36-CT/TW và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương (nam sinh từ tháng 9/1958, nữ sinh từ tháng 9/1963 trở lại đây).

Cán bộ nữ thuộc đối tượng được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn theo Nghị định số 53/2015/NĐ-CPngày 29/5/2015 của Chính phủ thì tuổi tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân nếu sinh từ tháng 5/1961 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi đến tuổi theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách ở những huyện, quận, phường thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ, một số trường hợp đặc biệt có thể áp dụng tương tự đối với đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách tái cử.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm giới thiệu nhân sự (tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở khám sức khỏe).

V- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

2. Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân!

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Mỹ Hào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tin mới nhất

°
763 người đang online