Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP

Ngày 21/4/2020, UBND thị xã Mỹ Hào ban hành Công văn số 353/UBND-TP về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Công văn số 353/UBND-TP: Nội dung

Thông tư số 01/2020/TT-BTP: Nội dung

Phòng Tư pháp