Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã

Đăng ngày 25 - 11 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào về việc kiểm tra cải cách hành chính thị xã Mỹ Hào năm 2021; Quyết định số 7222/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính; nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra).

* Về kết quả kiểm tra, nhìn chung công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, nhiều nội dung công việc quan trọng đã được triển khai thực hiện khá kịp thời, đồng bộ, cụ thể: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tại địa phương để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC, các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch được thực hiện đảm bảo theo lộ trình; công tác tuyên truyền cải cách hành chính đã được chú trọng; công tác cải cách thể chế được quan tâm chỉ đạo thực hiện;công tác kiểm soát thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, đặc biệt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngày càng đi vào nề nếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức và phục vụ người dân đến giao dịch, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính và niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định hành chính được thực hiện khá đầy đủ, kịp thời; công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị được quan tâm triển khai thực hiện; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch tại cơ quan, đơn vị.

* Bên cạnh kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm sau:

Sự quan tâm, chỉ đạo của một số địa phương đối với CCHC còn chưa đảm bảo, chưa thể hiện vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC ở các xã, phường còn chưa đầy đủ (như: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm; quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch phòng chống tham nhũng...). Một số văn bản chưa đảm bảo về yêu cầu nội dung, chất lượng; việc thực hiện niêm yết TTHC tại Bộ phận một cửa của một số đơn vị được thực hiện đầy đủ, song nhiều TTHC của một số lĩnh vực còn chưa được cập nhật, bổ sung kịp thời; Cơ sở vật chất tại Bộ phận một cửa ở một số ít đơn vị chưa được đảm bảo, diện tích phòng làm việc chật hẹp, một số bảng niêm yết TTHC và bộ TTHC đã xuống cấp, chưa được bổ sung, thay thế, cập nhật kịp thời; việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành ở các xã, phường chưa triệt để. Có đơn vị chưa thực hiện triệt để việc tiếp nhận và chuyển giao xử lý văn bản trên phần mềm; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3,4 và dịch vụ bưu chính công ích đạt thấp, chủ yếu do ngừi dân chưa có thói quen nộp trực tuyến và nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

* Thông qua kiểm tra, các thành viên Đoàn đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị; bên cạnh đó các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Trong thời gian tới, trên cơ sở Thông báo kết luận kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã ngày càng phát triển.

Báo cáo số 522/BC-ĐKT ngày 24/11/2021 của Đoàn kiểm tra

Tin mới nhất

Thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021(03/12/2021 5:48 CH)

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các xã, phường(25/11/2021 2:04 CH)

BCĐ thị xã họp, xét đề nghị công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021(28/10/2021 9:21 SA)

Tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021(20/10/2021 10:27 SA)

Hội Người cao tuổi thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng...(30/08/2021 8:04 SA)

°
995 người đang online