Tập trung cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công thị xã Mỹ Hào năm 2021

Đăng ngày 10 - 03 - 2021
100%

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (gọi tắt Chỉ số là PAPI) là bộ chỉ số đo lường, đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công dựa vào cảm nhận, trải nghiệm của người dân về sự hài lòng đối với các dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Kết quả Chỉ số PAPI là nguồn dữ liệu giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn. Những năm qua, thị xã Mỹ Hào đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI, đánh dấu bước đột phá trong việc quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về nâng cao mức độ hài lòng của người dân, cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công. Kết quả năm 2020, Chỉ số PAPI của thị xã Mỹ Hào đạt 74,12 điểm, đứng đầu trong 10 đơn vị cấp huyện của tỉnh Hưng Yên. Một số chỉ số của thị xã nằm trong nhóm cao, bên cạnh đó còn một số tiêu chí đạt thấp, như: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thủ tục hành chính công… Để hoàn thành kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Mỹ Hào quyết tâm và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thị xã trong năm 2022. Khắc phục những chỉ số nội dung thuộc nhóm có điểm số thấp; tiếp tục duy trì chỉ số nội dung thuộc nhóm có điểm số cao. UBND thị xã yêu cầu:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 19/02/2021 về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công thị xã Mỹ Hào năm 2021.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Đẩy mạnh việc công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý dưới nhiều hình thức để người dân thuận lợi trong việc tra cứu và sử dụng thông tin theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, trách nhiệm giải trình với người dân; làm tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc rà soát, tìm biện pháp tăng cường hiệu quả của những thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân.

- Tích cực kiểm soát tham nhũng trong chính quyền các cấp, trong các dịch vụ công ích, đặc biệt các lĩnh vực thiết yếu tới đời sống dân sinh. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, văn bản liên quan về phòng, chống tham nhũng để cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện và người dân giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

- Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính. Chấp hành nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn thị xã...(10/01/2022 12:18 SA)

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính kế hoạch thị xã(10/07/2021 9:03 SA)

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND thị xã Mỹ Hào(15/01/2020 3:29 CH)

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng...(08/01/2020 3:01 CH)

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Thanh tra thị xã(10/07/2019 9:07 SA)

°
691 người đang online