Ngăn chặn và xử lý các trường hợp xả rác thải, nước thải ô nhiễm xuống công trình thủy lợi

Đăng ngày 17 - 08 - 2021
100%

UBND thị xã ban hành Công văn số 869/UBND-KT ngày ngày 17/8/2021 về việc ngăn chặn và xử lý các trường hợp xả rác thải, nước thải ô nhiễm xuống công trình thủy lợi

Chi tiết tại đây:https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-01/878fd46d64e2928dng%C4%83n%20ch%E1%BA%B7n%20v%C3%A0%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20c%C3%A1c%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%E1%BB%A3p%20x%E1%BA%A3%20r%C3%A1c%20th%E1%BA%A3i,%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20th%E1%BA%A3i%20%C3%B4%20nhi%E1%BB%85m%20xu%E1%BB%91ng%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20th%E1%BB%A7y%20l%E1%BB%A3i.pdf

Tin mới nhất

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công...(30/03/2023 9:32 SA)

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công...(30/03/2023 8:57 SA)

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công...(30/03/2023 8:52 SA)

Thực hiện các biện pháp hạn chế, giảm thiểu phát thải Dioxin/Furan ra môi trường đất, không khí(07/02/2023 7:44 SA)

UBND thị xã ban hành văn bản hướng dẫn quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã(31/08/2022 11:09 SA)

°
1259 người đang online