Tuyên truyền về Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã về tuyên truyền CCHC thị xã năm 2022

Đăng ngày 01 - 02 - 2022
100%

Để nâng cao chất lượng công tác CCHC, ngày 25/01/2022 UBND thị xã Mỹ Hào ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về tuyên truyền Cải cách hành chính thị xã Mỹ Hào năm 2022 nhằm tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thị xã với nội dung và hình thức cụ thể như sau:

 * Nội dung tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng trong công tác thẩm định để đảm bảo văn bản được ban hành đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh và điều kiện thực tiễn của thị xã. Đặc biệt chú trọng các quy định mới về trình tự thủ tục lập đề nghị xây dựng chính sách, đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thực hiện rà soát thường xuyên 100% các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành, thực hiện công tác tự kiểm tra Quyết định của UBND thị xã, kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản quy phạm pháp luật do các xã, phường ban hành để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý đối với những văn bản ban hành chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hoặc ban hành không đúng thẩm quyền, có sai sót về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày. Tuyên truyền thực hiện đầy đủ, đúng quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; trong đó, chú trọng thực hiện xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã năm 2022.;

- Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã;

- Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; tuyên truyền, công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị;

- Thiết kế khung, biển, băng rôn tuyên truyền,… thống nhất hỗ trợ các đơn vị xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; tuyên truyền trên Công thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh thị xã, trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh... về áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng vào các cơ quan hành chính nhà nước,...

- Tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác CCHC góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã;

- Phát hiện, đưa vào thí điểm các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao công tác CCHC trên địa bàn thị xã;

- Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC theo quy định về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC thị xã Mỹ Hào ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh.

* Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài về thực hiện công tác CCHC đăng tải thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử thị xã, hệ thống truyền thanh thị xã và các xã, phường;

- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, các cuộc họp, giao ban của cơ quan, đơn vị; phát hành tờ rơi, pa nô, áp phích liên quan đến CCHC...;

- Thường xuyên cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Cổng thông tin điện tử... tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin;

- Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Tin mới nhất

Thị xã Mỹ Hào tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an thị xã Mỹ Hào...(28/06/2022 11:11 SA)

Kết quả trúng tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hòa Phong(24/04/2022 2:29 CH)

Bài tuyên truyền về Cải cách hành chính nhà nước thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2021-2025(01/02/2022 2:51 CH)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh...(28/01/2022 5:12 CH)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh...(28/01/2022 5:05 CH)

°
872 người đang online