Kế hoạch của Thị uỷ Mỹ Hào về việc thực hiện Kế hoạch số 208- KH/TU ngày 07/7/2023 của BTV Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Kết luận số 50 - KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị

Đăng ngày 09 - 11 - 2023
100%

 

 Kế hoạch số  96 - KH/THU ngày 08/11/2023 của Thị uỷ Mỹ Hào về việc thực hiện Kế hoạch số 208 - KH/TU ngày 07/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Kết luận số 50 - KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" giai đoạn 2023 - 2026.

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-11/29dd9f115c7ef19dKH%20th%E1%BB%8B%20u%E1%BB%B7.pdf

 

Tin mới nhất

Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên,...(03/12/2023 9:43 CH)

Thị xã Mỹ Hào tổ chức Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã Quý IV năm 2023(03/12/2023 12:56 CH)

Kế hoạch của UBND thị xã Mỹ Hào về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính...(15/11/2023 1:42 CH)

Thôn Phúc Miếu, xã Hoà Phong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Ngày hội văn hóa Quân Dân(06/11/2023 3:27 CH)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025(30/10/2023 2:59 CH)

°
156 người đang online