Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
100%

Ngày 16/03/2023, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào ra Công văn số 309/UBND - VHTT về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn thị xã, gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường. Theo đó, thực hiện Công văn số 267/STTTT-TTBCXB ngày 13/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền. Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền vớicác nội dung sau:

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 -17/3/2023)Tuyên truyền  theo  nội  dung  Hướng  dẫn số  96-HD/BTGTW  ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023).

Tuyên truyền Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động về những nội dung cơ bản, cốt lõi gồm 03 quan điểm và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyên truyền phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”. Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày  01/3/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Hưng Yên.

Tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới; các văn bản, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo và các bộ, ban, ngành Trung ương; các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới gắnvới tái cơ cấu và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương trong tỉnh.Tuyên truyền về những thành quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua (đặc biệt những kết quả, bài học kinh nghiệm qua đánh giá tống kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên); đồng thời tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về giữ gìn và bảo vệ môi trường; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựngnông thôn mới ở các địa phương.

Tuyên truyền kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt nam" lần thứ 7 năm 2023. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7, năm 2023 với chủ đề ‘‘Công tác xã hội Việt Nam -Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển’’. Tuyên  truyền  về  kết quả  thực  hiện  Kế  hoạch  số  56/KH-UBND  ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuyên truyền tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Tuyên truyền về truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam. Qua đó, thu hút sự quan tâm tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

Tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em đến các tầng lớp nhân dân biết để thường xuyên quan tâm, theo dõi, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ bị tai nạn, thương tích nhất là trong những ngày trẻ em nghỉ học, không đến trường.

Tuyên truyền công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.Tuyên truyền, vận động người dân người dân thường xuyên học tập, hưởng ứng phong trào học tập suốt đời góp phần xóa mù chữ, chống mù chữ trở lại.

Tuyên truyền hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm và giảm nghèo tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tuyên truyền về chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, thực tập, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng cho thị trường lao động.

Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu UBND các xã, phường nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 

 

Tin mới nhất

Chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết(31/03/2023 3:43 CH)

Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc(31/03/2023 3:32 CH)

Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra về chấp hành quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh...(30/03/2023 2:06 CH)

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế(30/03/2023 1:53 CH)

Quản lý mặt bằng, mốc giới phạm vi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào(30/03/2023 10:53 SA)

°
1256 người đang online