Tuyên truyền công tác phòng chống Covid-19

Đăng ngày 17 - 05 - 2023
100%

Ngày 16/5/2023, UBND thị xã Mỹ Hào ra Công văn số 661/UBND - VHTT về tuyên truyền công tác phòng chống Covid-19, yêu cầu UBND xã, phường nghiêm túc chỉ đạo, triển khai tuyên truyền một số nội dung cục thể sau: 

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/a48a135a92e7145dTuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20Covid.pdf

 

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19(02/06/2023 9:16 SA)

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19(11/05/2023 8:13 SA)

Tăng cường công tác phòng chống dịch(01/05/2023 3:37 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã năm 2023(25/04/2023 2:39 CH)

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi xã tại cuộc...(24/04/2023 4:46 CH)

°
621 người đang online