Tăng cường công tác phòng chống dịch

Đăng ngày 01 - 05 - 2023
100%

Ngày 29/4/2023, UBND thị xã ra Công văn số 584/UBND - VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/ddd45bc64a239b9dTa)ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20d%E1%BB%8Bch.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19(02/06/2023 9:16 SA)

Tuyên truyền công tác phòng chống Covid-19(17/05/2023 10:32 SA)

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19(11/05/2023 8:13 SA)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã năm 2023(25/04/2023 2:39 CH)

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi xã tại cuộc...(24/04/2023 4:46 CH)

°
996 người đang online