Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công văn số 384/UBND-YT ngày 07/5/2021 của UBND thị xã