Lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thị xã Mỹ Hào

Thông báo số 725/TB-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thị xã

Dự thảo các văn bản xin ý kiến