CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC (Cập nhật lúc 9h00, ngày 23 tháng 06 năm 2021)

Danh sách chi tiết