Khoanh vùng Công ty TNHH Giầy Ngọc Tề để cách ly phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian áp dụng từ 18 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới

Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 27/6/2021 của UBND thị xã