Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Ngày 01 tháng 10, thị xã tham dự hội nghị khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 bằng hình thức trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn thị xã

Phát biểu phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn thị xã, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 10 năm 2021, với chủ đề “Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới”, nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời, chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thế Anh

Đài Truyền thanh thị xã