Hội Phụ nữ xã Xuân Dục ra mắt mô hình “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái”

Ngày 15 tháng 10, Hội Phụ nữ xã Xuân Dục ra mắt mô hình “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái”.

Hội viên phụ nữ xã Xuân Dục thu gom phế liệu đổi quà tặng

Mô hình “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái” của Hội Phụ nữ xã Xuân Dục ban đầu có gần 40 thành viên. Ban Chủ nhiệm mô hình gồm 5 người, do Chủ tịch Hội Phụ nữ xã làm Chủ nhiệm. Quy chế hoạt động được Ban Chủ nhiệm xây dựng với các hoạt động cụ thể, nhằm thực hiện mục tiêu tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, bảo vệ môi trường và giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các thành viên thường xuyên tham gia tuyên truyền về BVMT; tổ chức các buổi tổng vệ sinh môi trường các khu dân cư; thực hiện phân loại, xử lý rác thải; thu gom rác phế liệu để đổi quà tại các điểm do Hội Phụ nữ xã bố trí. Kinh phí thu được sẽ được hội hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ thị xã chúc mừng Ban Chủ nhiệm mô hình

Ngay tại Lễ ra mắt, các thành viên đã thu gom các loại phế liệu tại gia đình như nhựa, kim loại, pin, bình ác quy cũ đem đến đổi quà. Qua hoạt động của mô hình, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân; hạn chế các rác thải nguy hiểm, độc hại ra môi trường; đồng thời tạo thêm nguồn lực để hội phụ nữ xã giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thế Anh

Đài Truyền thanh thị xã