Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính kế hoạch thị xã

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính kế hoạch thị xã