Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Thanh tra thị xã

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Thanh tra thị xã