Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã

http://Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã