Hỗ trợ kinh phí xử lý tình trạng đốt rác thải gây ảnh hưởng đến môi trường KCN Dệt may Phố Nối

Xem chi tiết tại; https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-01/bdd11be562395dfdh%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20kinh%20ph%C3%AD%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20%C4%91%E1%BB%91t%20r%C3%A1c%20th%E1%BA%A3i%20g%C3%A2y%20%E1%BA%A3nh%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%20%C4%91%E1%BA%BFn%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20KCN%20D%E1%BB%87t%20may%20Ph%E1%BB%91%20N%E1%BB%91i.pdf