Hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt trong thời gian giãn cách xã hội, phong tỏa cách ly cộng đồng để phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết tại: https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-01/341143412fcda5cdh%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20thu%20gom,%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20r%C3%A1c%20th%E1%BA%A3i.pdf