Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã tháng 4, tháng 5 năm 2022

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã tháng 4, tháng 5 năm 2022

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã tháng 4, tháng 5 năm 2022