Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ Chín

Ngày 16 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức Hội nghị lần thứ Chín, hiệp thương cử kiện toàn Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Bằng, Uỷ viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ; 43 ông, bà ủy viên UBMTTQ thị xã.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cử ông Đặng Sĩ Hùng giữ chức danh Uỷ viên Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã thông qua các thông báo ý kiến của BTV Thị uỷ và Thường trực UBMTTQ tỉnh về nhân sự để UBMTTQ thị xã hiệp thương cử bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Uỷ viên thường trực UBMTTQ thị xã, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024, đối với ông Đặng Sĩ Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. Các Ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã đã thống nhất hiệp thương cử ông Đặng Sĩ Hùng tham gia Ủy viên UBMTTQ thị xã và giữ chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thế Anh

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã