Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm tại Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào

Trong 9 tháng năm 2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào đã tích cực tham mưu cho Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã triển khai, thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ và Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Ban đại diện đã đề ra các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, chỉ đạo Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/9/2022 đạt: 342.322 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn KH A : 327.197 triệu đồng. Nguồn vốn tự huy động: 80.370 triệu đồng, đạt 96,4% KH giao. Trong đó: Huy động qua tổ TK&VV: 12.819 triệu đồng.; Huy động vốn từ TC và cá nhân: 67.551 triệu đồng. Nguồn vốn địa phương: 15.125 triệu đồng, hoàn thành 101,11% KH giao.

Tổng số tiền dư nợ đến 30/9/2022 đạt: 340.543, đạt 98,47% kế hoạch. Phòng giao dịch thực hiện ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể và uỷ nhiệm cho 219 tổ TK&VV gồm 11 chương trình tín dụng với tổng số dư nợ uỷ thác đến ngày 30/9/2022 là 331.739 triệu đồng, chiếm 97,4% tổng dư nợ của đơn vị, cụ thể: Hội ND: 128,692 triệu đồng, chiếm 38,79% dư nợ ủy thác, trong đó dư nợ quá hạn là 61,1 triệu đồng; Hội PN: 152.366 triệu đồng, chiếm 45.93% dư nợ ủy thác, trong đó dư nợ quá hạn là 15,5 triệu đồng; Hội CCB: 42.846 triệu đồng, chiếm 12,92% dư nợ ủy thác, trong đó dư nợ quá hạn là 48 triệu đồng; Đoàn Thanh niên: 7.835 triệu đồng, chiếm 2,36% dư nợ ủy thác, không có dư nợ quá hạn.

Qua 20 năm thực hiện tín dụng CSXH theo Nghị định 78 của Chính phủ, vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Mỹ Hào trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả to lớn, góp phần trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

PGD Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào