Tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023)

Ngay từ khi thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật Đảng. Ngày 16/10/1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29 - QN/TƯ thành lập Ban kiểm tra Trung ương, cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng. Quyết nghị có đoạn ghi: “...Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra, đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...”.

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA CỦA ĐẢNG

Ngay từ khi thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật Đảng. Ngày 16/10/1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29 - QN/TƯ thành lập Ban kiểm tra Trung ương, cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng. Quyết nghị có đoạn ghi: “...Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra, đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...”.

Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 3 Đồng chí là: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (tức Hà Minh Quốc), do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng Ban. Dưới Ban Kiểm tra Trung ương là các phái viên có nhiệm vụ “Đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không? đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng”.

Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.

Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ của từng giai đoạn khác nhau. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương quyết nghị: “Ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiêm Ban Thanh tra của Chính phủ, có trách nhiệm kiểm tra cả trong quân đội”, vì vậy, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh tra Chính phủ hợp nhất làm một, đồng chí Hồ Tùng Mậu, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương được cử kiêm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngày 25/4/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 263/SL cử Đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng ban kiểm tra Trung ương kiêm chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Tháng 4 năm 1957, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 16/CTTW quy định: “Về nội dung công tác Ban Kiểm tra của Đảng ở các cấp chỉ chuyên trách kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật ở các cấp và xét đơn khiếu nại của các đảng viên về các vụ thi hành kỷ luật ở cấp dưới. Còn vấn đề kiểm tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ do Ban Thanh tra của chính quyền ở các cấp giúp cấp uỷ và Ủy ban Hành chính tiến hành”. Từ đó đến nay, ngành Kiểm tra của Đảng và Thanh tra của chính quyền được tách riêng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Điều lệ Đảng quy định tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên cho Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện ủy, quận ủy và tương đương trở lên; quy định cơ quan Ủy ban kiểm tra cấp trên hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã được bổ sung nhiệm vụ “Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống...”. Riêng thẩm quyền xem xét kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra đã được quy định từ Điều lệ Đảng khóa III, theo đó, Ủy ban Kiểm tra từ cấp huyện ủy, quận ủy, thị ủy trở lên có quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên, kể cả cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý, nhưng không phải cấp ủy viên; quyền chuẩn y hoặc thay đổi hình thức kỷ luật trong việc giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn với các nhiệm vụ đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đề xuất, tham mưu các chương trình kiểm tra và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng chống quan liêu, tham nhũng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Đại hội XIII cũng đã đánh giá cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhờ có đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được xử lý nghiêm minh, không có “ngoại lệ”, không có “vùng cấm”. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường không chỉ có tác dụng giáo dục những cá nhân, tổ chức có vi phạm mà còn “có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”.

Suốt chặng đường lịch sử 75 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giúp các cấp ủy đảng làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Đối với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đó là "Một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng", " là một chức năng lãnh đạo của Đảng", " mọi tổ chức Đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng". Kiểm tra, giám sát là " thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương".

Phát huy truyền thống ngành kiểm tra Đảng 75 năm qua, Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy Mỹ Hào luôn tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ thị xã thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Thông báo số 2181-TB/TU ngày 15/5/2020 về kết quả thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của thị xã xử lý hành chính đối với cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên ... theo thẩm quyền sau khi đảng viên bị xử lý kỷ luật Đảng.

Giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2022 Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ thị xã, kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát - Điều 30 Điều lệ Đảng của cấp ủy các cấp.

1.1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

Cấp ủy các cấp, chi bộ, các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy kiểm tra 300 tổ chức đảng và 379 đảng viên, trong đó: Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 69 tổ chức đảng và 90 đảng viên, các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy kiểm tra 42 tổ chức đảng và 9 đảng viên, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 189 tổ chức đảng và 148 đảng viên, Chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc kiểm tra 132 đảng viên

  1.2. Thực hiện nhiệm vụ giám sát

Cấp uỷ các cấp, chi bộ, các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy đã giám sát 151 tổ chức đảng và 147 đảng viên, trong đó: Ban Thường vụ Thị ủy giám sát 23 tổ chức đảng và 42 đảng viên, các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy giám sát 17 tổ chức đảng và 5 đảng viên, Đảng ủy cơ sở giám sát 111 tổ chức đảng và 69 đảng viên, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc giám sát 31 đảng viên.

2. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát - Điều 32 Điều lệ Đảng của Ủy ban Kiểm tra các cấp.

1.1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm: Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 80 tổ chức đảng và 287 đảng viên, trong đó Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiểm tra 08 tổ chức đảng và 51 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 72 tổ chức đảng và 236 đảng viên.

- Kiểm tra việc chấp hành đối với 436 tổ chức đảng: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiểm tra 72 tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 364 tổ chức đảng, trong đó kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 136 tổ chức đảng (Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiểm tra 30 tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra106 tổ chức đảng); kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 113 tổ chức đảng (Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiểm tra 21 tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 92 tổ chức đảng); kiểm tra tài chính đảng đối với 187 tổ chức đảng (Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiểm tra 21 tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 166 tổ chức đảng).

1.2. Thực hiện nhiệm vụ giám sát

Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 102 tổ chức đảng và 118 đảng viên, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ giám sát 31 tổ chức đảng và 59 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở giám sát 71 tổ chức đảng và 59 đảng viên.

3. Kết quả thi hành kỷ luật trong đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp

- Cấp uỷ các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng và 161 đảng viên, trong đó: Ban Thường vụ thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 06 đảng viên; Đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng và 29 đảng viên; chi bộ thi hành kỷ luật 126 đảng viên.

 - Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 30 đảng viên, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật 29 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 01 đảng viên.

Năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã giao Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới xây dựng, ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ thị xã tiếp tục thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tại Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để công tác kiểm tra, giám sát phải thực sự là “thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương” của Đảng và xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của Nhân dân.

UBKT Thị ủy