Đôn đốc thực hiện nghiêm nền nếp kỷ cương, chế độ hội họp

Ngày 20/11/2023, UBND thị xã Mỹ Hào ra Công văn số 1699/CV-UBND về việc đôn đốc thực hiện nghiêm nền nếp kỷ cương, chế độ hội họp. Nội dung Công văn cụ thể như sau: 

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-11/43c81511a1ddd1dd%C4%90%C3%B4n%20d%E1%BB%91c.pdf

 

Văn phòng HĐND & UBND