Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Ông Phạm Văn Quỳnh và bà Phạm Thị Mừng tại phường Bạch Sam

Thông báo số 35/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 13/7/2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thị xã Mỹ Hào