Xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường

Công văn số 17/UBND-TNMT ngày 08/01/2020 của UBND thị xã Mỹ Hào