Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 và một số mục tiêu chủ yếu năm 2021

Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 24/9/2020 của UBND thị xã