Thông báo Trụ sở, điện thoại Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Mỹ Hào

Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Mỹ Hào